Đại hội cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Ngày 29/02/2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã có Nghị quyết số...

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP

Ngày 29/9/2023, Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tổ chức phiên họp...

Cập nhật lần 2- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV

Tổng công ty Điện lực – TKV trân trọng công bố kèm theo: Nghị quyết...

Cập nhật lần 2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...

Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

    Ngày 08/5/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực – TKV đã có...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...