Quan hệ cổ đông

BCTC kiểm toán năm 2023

BCTC kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP. Tải...

Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày 15/3/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số...

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Ngày 29/02/2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã có Nghị quyết số...

BCTC Quý IV năm 2023

BCTC Quý IV năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Văn bản báo cáo số 245/BC-ĐLTKV ngày 29/01/2024 về tình hình quản trị Tổng công...

Phê duyệt kết quả LCNT và ký kết hợp đồng

  Ngày 26/12/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã có Nghị quyết...

BCTC Quý III năm 2023

BCTC Quý III năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP

Ngày 29/9/2023, Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tổ chức phiên họp...

Cập nhật lần 2- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài...