Quy chế

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội...

Quy chế CBTT trong Tổng công ty Điện lực – TKV

Quy chế Công bố thông tin (CBTT) trong Tổng công ty Điện lực – TKV,...

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-ĐLTKV ngày 26/02/2016 của Hội đồng quản trị...

Quy chế quản trị

Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-ĐLTKV ngày 26/02/2016 của Hội đồng quản trị...