BCTC Quý I năm 2024

BCTC Quý I năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn bản giải trình số liệu BCTC.

Tải tài liệu tại đây: BCTC Quý I 2024