Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – Cập nhật lần 1.

Tải tài liệu đính kèm

1815 Tb Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung TV. HĐQT. 140923

Kèm 1816 Tài liệu ĐHĐCĐ BT 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *