CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng công ty Điện lực – TKV cập nhật bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (bản phát hành trình ĐHĐCĐ) trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ ở mục 3 dưới đây, bao gồm: dự kiến chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Trong đó có điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 trình ĐHĐCĐ từ 3,5% thành 4% bằng 114% so với kế hoạch và bổ sung tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. Các nội dung còn lại như tài liệu dự thảo đã công bố.

Tải tài liệu tại đây: 912. Kèm tài liệu phát hành trình ĐHĐCĐ TN 2024