CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng công ty Điện lực – TKV cập nhật bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự thảo), bao gồm: dự kiến chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Tải tài liệu tại đây: 857. CBTT Tài liệu họp. 190424