Công bố thông tin

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Ngày 02/7/2024 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã ký Hợp đồng dịch...

CBTT: Giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ

Ngày 01/7/2024 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 43/NQ-ĐLTKV về việc Ông...

CBTT: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Ông Đặng Quốc Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể...

CBTT Thay đổi nhân sự

Ngày 27/6/2024 Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Quyết định số 1535/QĐ-ĐLTKV...

CBTT miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

Ngày 05/6/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số...

CBTT: Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung tháng 5/2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng...

Thông báo của VSDC về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông báo số 2121/TB-VSDC ngày 13/5/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ...

Thay đổi nhân sự

Ngày 07/5/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số...

Thành lập Ban QLDA NMNĐ Na Dương II – TKV

Ngày 07/5/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số...

Chi trả cổ tức năm 2023

Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP công bố thông tin về việc chi...