Công bố thông tin

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV. Tải...

Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày 15/3/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Văn bản báo cáo số 245/BC-ĐLTKV ngày 29/01/2024 về tình hình quản trị Tổng công...

Phê duyệt kết quả LCNT và ký kết hợp đồng

  Ngày 26/12/2023 HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã có Nghị quyết...

Thông báo của VSDC về ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo số 2339/TB-VSDC ngày 28/8/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ...

CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Ngày 16/8/2023 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 45/NQ-ĐLTKV về việc thay...

CBTT: Nghị quyết của HĐQT về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

    Ngày 07/8/2023 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV về việc dự...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT)

    Ngày 07/8/2023 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty đã có Nghị quyết...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

Văn bản báo cáo số 1450/BC-ĐLTKV ngày 26/7/2023 về tình hình quản trị Tổng công...

CBTT Chủ tịch HĐQT nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than –...