CBTT Đính chính và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ

Tổng công ty Điện lực – TKV đính chính và cập nhật bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 công bố tại văn bản số 857/ĐLTKV-VP ngày 19/4/2024 như sau:

* Nội dung đính chính: Đính chính Mục 2. Phần I. của “Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” như sau:

– Nội dung đã công bố: “Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trình ĐHĐCĐ là 3,5%, bằng 100% so với kế hoạch”.

– Nội dung đính chính như sau: “Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trình ĐHĐCĐ là 4%, bằng 114% so với kế hoạch”.

* Nội dung bổ sung: Bổ sung 02 tờ trình:

  • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.
  • Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Tải tài liệu đính kèm Vb đính chính và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ 857