CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Ngày 29/02/2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã có Nghị quyết số 08/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2024 (thứ Năm).
  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng từ ngày 17/4/2024 đến 29/4/2024 (ngày cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp).
  • Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nội dung họp:

+   Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+   Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+   Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023;

+   Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;

+   Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2024;

+   Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

(Kèm theo: Thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng, kèm Nghị quyết số 08/NQ-ĐLTKV ngày 29/02/2024 của HĐQT Tổng công ty.)

Tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *