Đảng và đoàn thể

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2024

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2024 Bản...

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6 NĂM 2024

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6 NĂM 2024 Tải...

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5 NĂM 2024

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5 NĂM 2024 Tải...

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình: “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình: “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ...

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài...

Bản tin sinh hoạt nội bộ Tháng 3 năm 2024

Bản tin sinh hoạt nội bộ Tháng 3 năm 2024 Tải tài liệu đính kèm...

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2024

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2024 Tải...

Chỉ thị số 26 Ban bí thư

Chỉ thị số 26 Ban bí thư Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Chỉ thị số 25 Ban bí thư

Chỉ thị số 25 Ban bí thư Tải tài liệu đính kèm Tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12 NĂM 2023

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12 NĂM 2023 Tải...