Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày 15/3/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 12/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 568/QĐ-ĐLTKV về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trung Thực giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây