BCTC kiểm toán năm 2023

BCTC kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.

Tải tài liệu đính kèm tại đây.