Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Gói thầu: Lập đề cương nhiệm vụ và báo giá chi phí Tư vấn khảo sát, lập phương án trang bị, bổ sung các thiết bị PCCC cho Nhà điều hành sản xuất của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số VB 1274/TM-NĐSĐ ngày 25/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây