Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng : Mua sắm vật tư thực hiện các phương án kỹ thuật

Số thư mời: 1365/TM-NĐSĐ ngày 09/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây