Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ báo giá

Tên đơn hàng: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ báo giá: công tác khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 656/TB-ĐN5 ngày 8/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây