Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Tư vấn áp dụng 5S và đánh giá thực hành tốt 5S của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Theo quyết định số 1265/QĐ-NĐSĐ ngày 24/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây