Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời chào giá

 

Tên đơn hàng: cung cấp vật tư phát sinh phục vụ nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy

Mã hiệu đơn hàng: 587/TMCG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây