Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Kiểm tra không phá hủy mối hàn năm 2024

Số CV: 1207/TB-NĐĐTngày 03/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây