Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác nhà máy nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 429/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây