Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ báo giá (lần 2)

Tên đơn hàng: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ báo giá (lần 2): công tác khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 697/TB-ĐN5 ngày 16/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây