Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá đơn hàng

Hạng mục: Làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu.

Số thư mời: 1353/TM-NĐSĐ ngày 08/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây