Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Đăng ký đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp biển báo, biển tuyên truyền, cổ động

Số hiệu đơn hàng: 01-0804/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây