Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Mời  báo giá vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn hệ thống trạm phân phối 220kv

Mã hiệu đơn hàng: 650/TMBG-DN5 ngày 8/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây