Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Kiếm định hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và kiểm chứng dộ tin cây (RA) của hệ thống truyền số liệu khí thải, nước thải về Sở TNMT tỉnh Bắc Giang

Quyết định số: 1318 /QĐ-NĐSĐ ngày 04/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây