Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá

Đơn hàng số 07: ” Cung cấp các vật tư cơ khí PVSX năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV ”

Số hiệu VB: 487/TB-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây