Thay đổi nhân sự

Ngày 07/5/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 22/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1018/QĐ-ĐLTKV về việc Ông Phạm Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV để giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV kể từ ngày 07/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm tại đây: Thay đổi nhân sự