Thành lập Ban QLDA NMNĐ Na Dương II – TKV

Ngày 07/5/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 21/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1015/QĐ-ĐLTKV về việc thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Ban QLDA NMNĐ Na Dương II – TKV).

Tải tài liệu đính kèm tại đây: Thành lập Ban QLDA Na Dương II. Chi nhánh TCTy Điện lực – TKV