Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời chào giá

Gói công việc: Hiệu chỉnh, kiểm định cân băng tải C8

Số VB: 685/TM-CNPC ngày 17/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây