Chi trả cổ tức năm 2023

Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Mã chứng khoán: DTK
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 400 đồng).
  • Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/5/2024
  • Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Ngày 28/6/2024.

Chi tiết theo Văn bản số 1047/TB-ĐLTKV ngày 08/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 đính kèm.

Tải tài liệu đính kèm tại đây: 1047 CBTT Chi trả cổ tức 2023. Web