Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tải tài liệu đính kèm Tại đây