Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình: “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình: “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Tải tài liệu đính kèm Tại đây