Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2024 nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 626/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây