Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Đăng tải Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Mua sắm khí công nghiệp các loại năm 2024

Số CV: 1173/NĐĐT-KHVT ngày 26/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây