Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá

Đơn hàng số 04: ” Cung cấp  trang thiết bị BHLĐ  năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV ”

Số hiệu VB: 492/TB-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây