Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Lọc dầu bôi trơn Tuabin tổ máy số 1, số 2

Số VB: 286/QĐ-CNPC ngày 26/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây