Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV:  Mời khảo sát, báo giá công việc

Hạng mục: Thuê thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Số VB: 414

Tải tài liệu đính kèm Tại đây