Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Phương án: Xử lý sự cố dãy số 1 hệ thống khử khoáng của NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 980/QĐ-V.NSCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây