Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải mỏ than Nông Sơn.

Số VB: 1318/QĐ-V.NSCP ngày 03/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây