Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời báo giá

Công tác khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Tên đơn hàng: công tác khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Mã hiệu đơn hàng: 604/TMBG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây