Chi trả cổ tức năm 2022

Tổng công ty Điện lực – TKV công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

–         Mã chứng khoán: DTK

–         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

–         Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

–              Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,5%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 550 đồng).

–         Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2023

–         Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Ngày 24/7/2023.

      Chi tiết theo các văn bản của Tổng công ty Điện lực – TKV đính kèm: Văn bản số 1121/TB-ĐLTKV ngày 20/6/2023 gửi Quý Cổ đông của Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022 và văn bản số 1107/TB-ĐLTKV ngày 19/6/2023 gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

      Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *