CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 03/02/2020 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

●   Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2020

●   Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

●   Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/4/2020

●   Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, số 78 Tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

●   Nội dung họp:

–   Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

–   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

–   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

–  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty và kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019;

–   Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019;

–   Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2020;

–   Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *