Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm công tơ đo đếm điện năng nhà xử lý NTCN; Bộ lưu điện, điện cực đo NH4 trặm quan trắc NTCN

Số VB: 1020/TM-NĐSĐ ngày 27/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây