Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: cung cấp dịch vụ đưa đón cbcnv và thuê xe vận chuyển vật tư vào nhà máy thủy điện đồng nai 5 và thuê xe 5 chỗ tự lái phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 403/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây