Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát, báo giá dịch vụ

Hạng mục: Kiểm định và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS năm 2024

Số VB: 1544/KH-CNPC

397/TM-CNPC

Tải tài liệu đính kèm:

397 Thư mời khảo sát báo giá dịch vụ kiểm định CEMS 2024

1544 Kiểm định thiết bị