Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp điều chỉnh

Tên đơn hàng: thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2024 nhà máy thủy điện đồng nai 5

Số hiệu đơn hàng: 527/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây