Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ

Thư mời chào giá số : 250/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 46/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây