Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 523/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây