Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: cung cấp, lắp đặt các thiết bị bếp ăn công nghiệp trụ sở văn phòng công ty thủy điện đồng nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 899/QĐ-ĐN5 ngày 27/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây