Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Vật tư phụ và các vật tư khác có liên quan

Số hiệu đơn hàng:89/ĐH-NĐCP

Số VB: 548/NĐCP-KHĐTVT ngày 28/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây